TIN TỨC CÁC BÁO

Chuyên đề giáo dục

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM HỌC: 2018-2019

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM HỌC: 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-THVP4 ngày 06 tháng 09 năm 2018 về việc tổ chức chuyên đề thao giảng năm học 2018-2019 của bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Vĩnh Phong 4. Bộ phận chuyên môn tiếp...

Tin tức

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 12 NĂM HỌC: 2018-2019

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 12 NĂM HỌC: 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-THVP4 ngày 06 tháng 09 năm 2018 về việc tổ chức chuyên đề thao giảng năm học 2018-2019 của bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Vĩnh Phong 4. Bộ phận chuyên môn tiếp...